ACTIVATING WOMEN'S ENTREPRENEURIAL MINDSETS

Вдъхновяваме жените

Проектът

Проектът ACT4WOMEN е насочен към жени, живеещи в селски, отдалечени, изолирани или маргинализирани райони, които имат ограничен достъп до работа и които се занимават с производство на занаятчийски изделия или други форми на "домашно" производство или услуги, свързани с културата, общността или средата, в която живеят.

Той има за цел да помогне на жените да придобият предприемачески, цифрови, комуникационни и лидерски умения, за да се научат как да популяризират, разпространяват и продават продуктите чрез надграждане на "модела на домашния бизнес" в стартиращи или социални предприятия.

Целите

предприемачески умения

дигитални умения

комуникационни умения

лидерски умения

Насоченост

Целевата група

Жени, живеещи в селски, отдалечени, изолирани, бедни или маргинализирани райони, които се занимават с продукти или услуги, свързани с културата/екологията/туризма, използвайки своите интереси и таланти, като например производство на занаятчийски изделия или други форми на "домашно приготвени" продукти (напр. сладкиши).

Обучители на възрастни, които ще подобрят и укрепят профила си чрез разработения курс за професионално развитие, за да придобият основните умения, с които да могат да подкрепят, насочват и обучават горепосочените групи жени, използвайки онлайн и офлайн възможности.

Поставяме цели

График

Начална среща
Стартиращата среща на проекта ACT4WOMEN се проведе виртуално на 18 май 2021 г. Всички участващи организации взеха участие в ползотворна дискусия, свързана с основните цели на проекта и следващите стъпки на изпълнението му. Бяха обсъдени и договорени и други аспекти на проекта, като например планът за осигуряване на качеството и планът за разпространение. По-голям акцент беше поставен върху анализа на първия интелектуален продукт.
Май 2021
ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ 1 - ПРИМЕРИ ЗА ЖЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ

След първата среща консорциумът определи крайни срокове и започна да разработва изследователска методология и инструменти за първия интелектуален продукт. Партньорите работиха по картографския инструмент чрез събиране на добри практики и по одиторския инструмент за самооценка на предприемачеството. Освен това те завършиха инфографиките за всяка държава партньор и разработиха предприемаческата и дигиталната рамка, която е в основата на курса, предоставян БЕЗПЛАТНО на жени от селските райони.

Partners worked on the Mapping Tool through the collection of good practices and on the Entrepreneurial Self-Assessment Audit Tool. In addition, they have completed the infographics for each partner country and developed the entrepreneurial and digital framework which is the base for the course provided for FREE to rural women.

Май 2021 - Ноември 2021
ИП3 - ОБЛАЧНО-БАЗИРАНА ИНТЕРАКТИВНА ПЛАТФОРМА: ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ, ОНЛАЙН ЦЕНТЪР ЗА ПОДДРЪЖКА И ЕС МРЕЖА
Още преди да приключи първият интелектуален продукт, консорциумът ACT4WOMEN започна работа по третия, който е свързан основно с разработването на платформата ACT4WOMEN. По време на този продукт платформата на проекта беше разработена, структурирана и развита, за да може да се хоства БЕЗПЛАТНО основно курсът, разработен в рамките на ИП1, инструментът за картографиране с колекция от добри практики и виртуален онлайн център за подкрепа.
Юли 2021 - Септември 2022
ИП2 - ДА СТАНЕШ ЖЕНА СОЦИАЛЕН ПРЕДПРИЕМАЧ: ГЕЙМИФИКАЦИЯ, УЧЕНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕМЕНТИ НА РАЗШИРЕНАТА РЕАЛНОСТ
В рамките на ИП2 партньорите работиха по разработването на AR игра, която включваше съвети и предложения за това как социалното предприемачество оживява от идея до реалност.
Декември 2021 - Септември 2022
TPM2
Втората среща на проекта ACT4WOMEN по програма "Еразъм+" се проведе на 19 и 20 април 2022 г. Домакин на срещата беше NOTE et INNOVE в Париж, Франция. И онлайн за някои от партньорите. По време на срещата консорциумът обсъди завършените етапи на проекта, взе важни решения за следващите задачи и коментира актуализациите по отношение на разпространението и качеството на проекта. Накрая бяха взети решения за датата на следващата среща и беше направено обобщение за ефективността на тази среща.
Април 2022
ИП4 - МУЛТИМЕДИЕН НАБОР ОТ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЖЕНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ: ИНИЦИАТИВА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА МЕСТНО НИВО ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА КУЛТУРАТА И ТВОРЧЕСТВОТО В ЕРАТА НА COVID-19
Последният ИП е свързан с изготвянето на кампания, която има за цел да запознае повече хора с проекта ACT4WOMEN и да насърчи участието им в обучението C1, което ще бъде организирано в Кипър.
Септември 2022 - Април 2023
TPM3
Партньорите се срещнаха на хибридна среща (в Рига, Латвия, и онлайн) на 4 октомври 2022 г. По време на срещата консорциумът обсъди завършените етапи на проекта, включително рамката за компетенции и образователния пакет. Освен това те участваха в мозъчна атака, целяща да определи стъпките, които ще бъдат включени в AR играта, за да помогнат на жените да разберат как да създадат социално предприятие. Накрая беше представена работна версия на платформата.
октомври 2022
С1 тренинг
Обучението C1 по проекта ACT4WOMEN се проведе в Кипър (24-28 април 2023 г.) и в продължение на пет дни всички участнички (25 жени) имаха възможност да развият своите дигитални и предприемачески умения чрез интерактивно обучение, посещения на жени предприемачи и дейности за работа в екип.
Април 2023
TPM4
На 28 април се проведе последната хибридна среща (в Никозия, Кипър, и онлайн). По време на срещата консорциумът обсъди завършените етапи на проекта, взе решение за крайните срокове за следващите и заключителните задачи и коментира всички актуализации по отношение на разпространението и качеството на проекта. Накрая бяха представени резултатите, събрани от обучението по С1, и партньорите споделиха удовлетворението си от изпълнението на проекта през последните 2 години.
Април 2023

Резултатите

IO1 - PROFILE, CHALLENGES & CONCEPTUAL MAPPING


Примери за жени предприемачи: Профил, предизвикателства и концептуална карта на ключовите компетенции и нагласи.

IO2 - FEMALE SOCIAL ENTREPRENEUR EDUCATIONAL PACK

Да станеш социален предприемач: геймификация, учене и оценяване чрез елементи на разширената реалност.

IO3 - THE CLOUD-BASED INTERACTIVE PLATFORM


Онлайн инструменти за жени: Облачна платформа за е-обучение, център за подкрепа и европейска мрежа за жени предприемачи.

IO4 - MULTIMEDIA TOOLKIT FOR FEMALE ENTREPRENEURS


Набор от инструменти за жени предприемачи: инициатива за повишаване на квалификацията на местно ниво за насърчаване на културата и творчеството в ерата на COVID-19.

Работим заедно

Екипът

Към началото
bg_BGBulgarian