Резултат 1

Профили на жени предприемачи, предизвикателства и ключови компетенции и нагласи

Описание

В допълнение към проучванията, проведени на предварителния етап на проекта, консорциумът ще подпомогне преподавателите на възрастни и жените чрез създаването на четири основни продукта: 1) Инструмент за картографиране в подкрепа на създаването на профил на жените предприемачи който представя добри практики; 2) Инфографики за представяне на актуалното състояние на национално равнище; 3) Инструмент за самооценка на предприемачеството за идентифициране на нуждите и пропуските; 4) Рамка за социална, предприемаческа и цифрова компетентност за жени, които желаят да открият малко предприятие, за да разпространяват своите продукти.

Цели

Основните цели на Р1 са:

  • анализ на методологията за записване, представяне и картографиране по интерактивен и практически начин на инициативи, практики и предприятия, създадени от жени предприемачи във всяка страна партньор, като се използват картите на Google. По този начин ще бъде определен профилът на успешната жена предприемач.

  • определяне на знанията и уменията на жените по основни въпроси на предприемачеството чрез онлайн инструмент за одит на предприемаческата самооценка

  • изготвяне на инфографики за всяка държава за представяне на изводите относно резултатите на жените предприемачи

  • определяне на критерии и показатели за социалните, предприемаческите и цифровите умения, свързани с рамката за компетентност на жените, спрямо които ще се наблюдават, оценяват и валидират техните умения, нагласи и знания, въз основа на методологията на Open Badges

  • стартиране разработването на Данни за социалното предприемачество като част от цялостното проучване на наличните ресурси и инструменти в подкрепа на обучителите на възрастни и жените за по-нататъшно развитие в областта на образованието по предприемачество.

Инструмент за Предприемачески Одит за жени - резултати

Инфографики по страни

Компетентностна рамка

Дигитална компетентностна рамка
Предприемаческа компетентностна рамка
Към началото
bg_BGBulgarian